Politika QHSE spoločnosti GIA Slovakia spol. s r.o., ako montážnej a servisnej firmy, nadväzuje na vyhlásenú Filozofiu GIA, ktorá stanovuje základné princípy v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a životného prostredia (QHSE). Politika je stanovená vedením spoločnosti, platí pre všetky jej činnosti, útvary a strediská a je smerodajná pre všetkých jej zamestnancov.

Všetci zamestnanci spoločnosti sú zodpovední za plnenie kvalitatívnych požiadavkou a je ich povinnosťou plniť úlohy vyplývajúce z nasledujúce politiky QHSE. 

Zásady našej politiky v oblasti QHSE sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch :

1. ako renomovaná servisná organizácia chceme prevziať plnú zodpovednosť za etické, sociálne a hospodárske aspekty poskytovaných služieb, splniť požiadavky, nároky a očakávania zákazníkov a zasadzovať sa všade o dodržiavanie princípov QHSE, t.j. i u svojich dodávateľov a obchodných partnerov.

2. všetkým zamestnancom poskytnúť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

3. minimalizovať vplyv našej pracovnej činnosti na životné prostredie.

4. dodržiavať pri práci všetky právne normy a technické štandardy, plniť zmluvné vzťahy vyplývajúce nielen z lokálnych, ale aj z nadnárodných kontraktov a dohovorov.

5. zaistiť zohľadnenie požiadaviek QHSE pri každej činnosti spoločnosti.

6. neustále pracovať na podnikovej kultúre, ktorá bude viesť zamestnancov k prevzatiu zodpovednosti za ciele v oblasti kvality, ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia.

7. motivovať a vzdelávať zamestnancov, aby sa zvýšila ich zodpovednosť a angažovanosť pri plnení úloh a aby sa aktívne sa zapojili do procesu trvalého zlepšovania.

8. získať a udržať si dôveru akcionárov, zamestnancov, obchodných partnerov, štátnych a kontrolných inštitúcii serióznym prístupom k riešeniu problémov.

9. prijatie záväzku na prevenciu zranení a poškodení zdravia a sústavne zlepšovanie manažérstva a výkonnosti BOZP.

10. zdokumentovanie, zavedenie a udržiavanie BOZP.

11. prístupnosť všetkým zainteresovaným stranám.

12. prijatie záväzku na dodržiavanie právnych a iných požiadaviek.

13. primeranosť k charakteru a rozsahu zdravotných a bezpečnostných rizík v organizácii.

14. vytvorenie rámca na určovanie a preskúmanie predmetu BOZP.

15. pravidelné kontroly vhodnosti a aktuálnosti v organizácii.

Vedenie spoločnosti zodpovedá za to, že akosť a hľadisko bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a životného prostredia sú neoddeliteľnou súčasťou podnikových zámerov, plánov a rozhodovacích procesov.
Pre realizáciu tejto politiky QHSE vytvára potrebné podmienky a zaisťuje potrebné zdroje.
Vedenie spoločnosti zodpovedá za udržovanie a zlepšovanie systému manažmentu QHSE podľa štandardov ISO 9001:2008.

Politika QHSE spoločnosti GIA Slovakia spol. s r.o., ako montážnej a servisnej firmy, nadväzuje na vyhlásenú Filozofiu GIA, ktorá stanovuje základné princípy v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a životného prostredia (QHSE). Politika je stanovená vedením spoločnosti, platí pre všetky jej činnosti, útvary a strediská a je smerodajná pre všetkých jej zamestnancov.

Všetci zamestnanci spoločnosti sú zodpovední za plnenie kvalitatívnych požiadavkou a je ich povinnosťou plniť úlohy vyplývajúce z nasledujúce politiky QHSE. 

Zásady našej politiky v oblasti QHSE sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch :

1. ako renomovaná servisná organizácia chceme prevziať plnú zodpovednosť za etické, sociálne a hospodárske aspekty poskytovaných služieb, splniť požiadavky, nároky a očakávania zákazníkov a zasadzovať sa všade o dodržiavanie princípov QHSE, t.j. i u svojich dodávateľov a obchodných partnerov.

2. všetkým zamestnancom poskytnúť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

3. minimalizovať vplyv našej pracovnej činnosti na životné prostredie.

4. dodržiavať pri práci všetky právne normy a technické štandardy, plniť zmluvné vzťahy vyplývajúce nielen z lokálnych, ale aj z nadnárodných kontraktov a dohovorov.

5. zaistiť zohľadnenie požiadaviek QHSE pri každej činnosti spoločnosti.

6. neustále pracovať na podnikovej kultúre, ktorá bude viesť zamestnancov k prevzatiu zodpovednosti za ciele v oblasti kvality, ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia.

7. motivovať a vzdelávať zamestnancov, aby sa zvýšila ich zodpovednosť a angažovanosť pri plnení úloh a aby sa aktívne sa zapojili do procesu trvalého zlepšovania.

8. získať a udržať si dôveru akcionárov, zamestnancov, obchodných partnerov, štátnych a kontrolných inštitúcii serióznym prístupom k riešeniu problémov.

9. prijatie záväzku na prevenciu zranení a poškodení zdravia a sústavne zlepšovanie manažérstva a výkonnosti BOZP.

10. zdokumentovanie, zavedenie a udržiavanie BOZP.

11. prístupnosť všetkým zainteresovaným stranám.

12. prijatie záväzku na dodržiavanie právnych a iných požiadaviek.

13. primeranosť k charakteru a rozsahu zdravotných a bezpečnostných rizík v organizácii.

14. vytvorenie rámca na určovanie a preskúmanie predmetu BOZP.

15. pravidelné kontroly vhodnosti a aktuálnosti v organizácii.

Vedenie spoločnosti zodpovedá za to, že akosť a hľadisko bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a životného prostredia sú neoddeliteľnou súčasťou podnikových zámerov, plánov a rozhodovacích procesov.
Pre realizáciu tejto politiky QHSE vytvára potrebné podmienky a zaisťuje potrebné zdroje.
Vedenie spoločnosti zodpovedá za udržovanie a zlepšovanie systému manažmentu QHSE podľa štandardov ISO 9001:2008.